Činy, nie slová

2. sv. vojna a československý západný odboj

21.6.2021 - 28.2.2022

Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. Československý západný odboj predstavuje do dnešných dní unikátnu kapitolu našej vojenskej histórie. V našich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje kvality preukázať na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných ... viac o výstave

Činy, nie slová

Huncokárske usadlosti v zozname pamätihodností mesta Pezinok (Lokalita Rybníček, Lindtnerova lúka, Veľká Lúka/Kamenné vráta, Lipiny/Juriška)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok bolo prijaté s cieľom zachovania historického rázu mesta v jeho dnešnej podobe, ochrany technických pamiatok, drobných architektúr a umeleckých diel, nachádzajúcich sa na území mesta a v jeho blízkom okolí. Zoznam pamätihodností tvoria hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre mesto vysokú spoločenskú, historickú, výtvarnú, umelecko-remeselnú, regionálnu, krajinnú, architektonickú a urbanistickú hodnotu. Sú doň zahrnuté aj archeologické lokality či solitérna i skupinová zeleň. Garantom evidencie pamätihodností je Mestské múzeum v Pezinku, ktoré ich systematicky dokumentuje, priebežne dopĺňa ... celý článok