Pezinský časostroj – hravo po stopách histórie s mestským múzeom

V školskom roku 2022/23 pripravilo Mestské múzeum v Pezinku pre žiakov 6. ročníka základných škôl pilotný projekt hry o dejinách a reáliách mesta Pezinok. Naším cieľom bolo zaujímavou formou oboznámiť žiakov s rôznymi zákutiami minulosti mesta, v ktorom žijú či navštevujú školu, zoznámiť ich s jeho najvýznamnejšími pamiatkami a osobnosťami, predstaviť im mestské múzeum a jeho činnosť a zároveň tak prispievať k posilneniu lokálneho patriotizmu nových generácií.

Samotnej hre nazvanej Pezinský časostroj predchádzala príprava pracovných listov, návštevy školských skupín na interaktívnych prehliadkach múzea a tvorba textov zaradených pedagógmi do vyučovacieho procesu. Do úvodného ročníka projektu sa zapojili tri pezinské školy ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a ZŠ Na Bielenisku. Po konzultáciách s učiteľkami dejepisu sme pre žiakov pripravili tri témy o minulosti Pezinka od praveku po novovek a štvrtú tému venovanú pezinským zaujímavostiam a osobnostiam. Žiaci sa počas návštev múzea dozvedeli, kam až siaha minulosť Pezinka, kedy sa tu prvýkrát usadili ľudia, ako a kde bývali, čomu sa venovali, čím sa živili. O tom všetkom nás informujú archeologické nálezy, na ktorých je postavená aj stála expozícia Mestského múzea v Pezinku. Spoločne sme pátrali po tom, odkiaľ pochádzajú informácie o živote ľudí v minulosti – žiaci mali možnosť spoznať prácu archeológov a historikov a tiež sa mohli dotknúť niektorých nálezov.  

Počas druhej návštevy múzea sme im predstavili Pezinok v období stredoveku za čias významného šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka (1208 – 1543). S týmto rodom úzko súvisí rozmach Pezinka, výstavba najstarších dodnes zachovaných stavieb (farský kostol v Pezinku a Grinave, pezinský vodný hrad /dnešný zámok/, tzv. Krušičova kúria a dve menšie opevnenia v Malých Karpatoch nazvané Starý zámok I a Starý zámok II), ale aj rozvoj hospodárstva (baníctva a vinohradníctva) a obchodu (trhov). Žiakom sme ukázali, ako vyzeral Pezinok pred 600 rokmi, ale dozvedeli sa napríklad aj to, čo tvorí mestský erb a odkiaľ pochádza.

Nasledujúce dve témy im na základe podkladov, ktoré sme v múzeu pripravili, odprednášali na hodinách dejepisu ich vyučujúce. Týkali sa „búrlivého“ obdobia v živote Pezinčanov, ktoré vyústilo do udelenia titulu slobodného kráľovského mesta. Spoznali rôzne mestské práva aj povinnosti, dozvedeli sa, kde sa v Pezinku nachádzali popraviská, čo bol pranier, prečo má Pezinok hradby, či kedy bola postavená stará radnica. Poslednú tému sme využili na odprezentovanie rôznych pezinských zaujímavostí. Žiaci sa zoznámili s miestnou baníckou minulosťou, zistili, že Pezinok bol kedysi kúpeľným mestom a že tadiaľto viedla prvá konská železnica v Uhorsku. Nakoniec mohli spoznať viaceré významné osobnosti, ktoré sa v Pezinku buď narodili, alebo tu žili a pôsobili (Ján Kupecký, Jozef Ľudovít Holuby, Richard Réti a Eugen Suchoň). Dozvedeli sa, v čom vynikali, ktoré pezinské miesta sú s nimi spojené a dodnes nesú ich meno.

 Vyústením projektu bola súťaž určená pre trojčlenné tímy zastupujúce jednotlivé zapojené triedy. Cieľom súťaže bolo, aby si žiaci zábavnou a zaujímavou formou utvrdili a overili vedomosti získané počas návštev múzea a na hodinách dejepisu. 15. júna sa na štart postavilo šesť tímov zo škôl Kupeckého, Fándlyho a Na Bielenisku a jeden špeciálny tím dospelých zostavený zo zamestnancov mestského úradu. Na úvod tímy obdržali tajnú obálku, v ktorej našli tímové odznaky a zároveň správu, ktorá im oznámila štartovacie poradie. Z hráčov sa tak stali cestovatelia v čase, ktorí mali úlohy na history-pointoch plniť spoločne ako tím, zároveň mal však každý člen tímu svoju špeciálnu úlohu, ktorú mal zastávať počas celého trvania súťaže.

V zákutiach takmer 200-ročného anglického parku pri pezinskom zámku na súťažiacich čakali na deviatich history-pointoch vždy po dve úlohy. Prvú rýchlu vedomostnú nasledovali hravé interaktívne úlohy aj hlavolamy, ktoré preverili znalosti hráčov, ale aj ich všeobecný prehľad, schopnosť spolupracovať, logicky myslieť a hľadať kreatívne riešenia. Po splnení úloh získali od komisárov kredity a na každom stanovisku dostali indície, z ktorých mali v závere vyskladať citáciu viažucu sa k zámockému parku.

Víťazom sa nakoniec stal tím „vinohradníkov“ zo ZŠ Fándlyho. Im aj ostatným účastníkom hry srdečne blahoželáme a tešíme sa z pozitívnej odozvy zo strany detských aj dospelých účastníkov projektu. Ambíciou mestského múzea je pokračovať v tomto projekte aj budúci školský rok a zapojiť do neho ďalšie pezinské základné školy.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pri realizácii tohto projektu pomohli: Denisa Kovácsová – kreatívna duša Časostroja a autorka návrhu hry, Eva Amzler, Mesto Pezinok, Centrum voľného času, Pezinské kultúrne centrum, Barbora Hrdá, Namiko Uchnárová, Mária Wittgrúberová, ZŠ Na Bielenisku, ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého, TV Pezinok  a FirstFarms.

Autor: Helena Gahérová
Zdroj: Pezinčan